Senior Success: The Skyline Soars on Engineer Niyam Shah's Horizon