Professor Xianqin Wang Awarded Catalysis Research Award